แจ้งวันจัดส่งสินค้า วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนามบพิตร

รายการสั่งซื้อ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 (หลัง 12.00 น.) - วันที่ 13 ตุลาคม 2564 YLG Precious จะทำการจัดส่งสินค้า ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564